• phoothit

กรมการขนส่งทางบก ให้งดเดินรถโดยสารสาธารณะ เข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลวันนี้


sook-kasean-news-21072021-1

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ให้งดการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


ดังนั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร จึงมีคำสั่งให้เปลี่ยน "การลดหรือจำกัดรอบการให้บริการ" ของรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง ตามข้อ 2 และข้อ 3 ของ คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 461/2564 เรื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้าตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็น "การงดให้บริการ" เดินรถเข้า-ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น