• phoothit

สมุทรสาคร เปิดจองฉีด "ซิโนฟาร์ม" 3 หมื่นคน 7 กลุ่มคน รวมผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปด้วย


sook-kasean-news-16072021-2

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ครั้งที่ 1 จำนวน 33,000 คน โดยต้องบริจาควัคซีนให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 10% (3,000 คน) คงเหลือวัคซีน สำหรับ 30,000 คน และราชวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเงื่อนไขให้จัดสรรวัคซีนให้บุคคล 7 กลุ่ม ดังนี้


1. ผู้พิการ

2. ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด

3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง

4. พระภิกษุ/นักบวช

5. กลุ่มองค์กรการศึกษา

6. กลุ่มองค์กรการกุศล

7. กลุ่มองค์การทางการแพทย์ และสาธารณสุข


ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็นไซต์ “สาครรวมใจ.com” ในวันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป และระบบจะปิดเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรแล้ว


คุณสมบัติเบื้องต้นในการลงทะเบียน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้


1. ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง)

2. มีสัญชาติไทย

3. อายุ 18 ปีขึ้นไป

4. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน COVID-19 เลย

5. ต้องเป็นผู้ยังไม่มีคิวรับวัคซีนชนิดใดจากช่องทางอื่น ๆ (หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการรอคิว ต้องยกเลิกสิทธิ์เก่าก่อนจะลงทะเบียน โดยจะมีปุ่มให้กดเพื่อยืนยันการยกเลิก ในระบบสาครรวมใจระหว่างการลงทะเบียน)


สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น หรือลงทะเบียนไม่ได้ ยังสามารถรับวัคซีนหลักของรัฐบาลได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ เมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง


ขั้นตอนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม


1. เข้าเว็บไซต์ www.สาครรวมใจ.com

2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎรกรมการปกครองว่าท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาครหรือไม่ ถ้าไม่มีอยู่ ท่านจะลงทะเบียนจองไม่ได้

4. ถ้าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว จะลงทะเบียนจองไม่ได้

5. ถ้าท่านเคยลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไว้แล้ว (แต่ยังไม่ได้ฉีด) ต้องแจ้งยกเลิกการจองอันเดิมก่อน

6. เลือกสถานที่ฉีด มีทั้งหมด 9 จุดบริการ

7. เมื่อ อบจ.สมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว จะแจ้งให้ผู้ผ่านการลงทะเบียนทราบว่าต้องไปรับวัคซีนตามสถานที่ที่ได้เลือกไว้ในวัน-เวลา ใด

8. เมื่อมีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะปิดอัตโนมัติ

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น