• phoothit

ส่องรายงานการขับเคลื่อนสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการสำคัญ และงบประมาณ ปี 2565


sks-report-27092021-1

เมื่อเดือนที่ผ่านมา เลขานุการ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยรายงานเรื่อง “รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม : กลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564”


โดยมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบุถึงโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 เกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีจุดหมายสำคัญเพื่อให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และพระสงฆ์ สามเณรทั่วประเทศ โดยมีมาตรการกำหนดเป็น 2 แผนงาน และ 4 โครงการสำคัญ ซึ่งวงเงินงบประมาณ รวมกว่า 57.78 ล้านบาท รายละเอียดระบุว่า


โครงการสำคัญและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 2 แผนงาน 4 โครงการ วงเงินรวม 57,786,900 บาท ได้แก่


แผน 1 : แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปี 2565 วงเงิน 48,593,000 บาท มี 3 โครงการ คือ


1. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูและผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ วงเงิน 19,945,300 บาท


กิจกรรมสำคัญ


1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (ADL) วงเงิน 3,628,600 บาท


1.2 พัฒนาระบบ Long Term Care และ Intermediate care in Community วงเงิน 16,316,700 บาท


เป้าหมายหรือผลลัพธ์


- ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ADL จำนวน 8,000,000 คน


- ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริสมสุขภาพ 300,000 คน


- ตำบาล LTC ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90


- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มี ADL เพิ่มขึ้น


- พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานแบบผสมผสาน LTC & IMC ระดับชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง


2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565 วงเงิน 18,799,200 บาท


กิจกรรมสำคัญ


2.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยามเชิงป้องกัน PLC วงเงิน 4,802,600 บาท


2.2 ส่งเสริม สนับสนุนความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ วงเงิน 2,489,200 บาท


2.3 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการออกกำลังการเพื่อลดโอกาสการหาล้มของผู้สูงอายุ วงเงิน 8,851,900 บาท


2.4 ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ วงเงิน 2,655,500 บาท


เป้าหมายหรือผลลัพธ์


- ประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50


- ผู้สูงอายุมีการจำทำ Wellness Plan ร้อยละ 20


- ชมรมผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านสุขภาพ


- พื้นที่ต้นแบบ AFC อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 2 เมือง/ชุมชน


3. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565 วงเงิน 9,848,500 บาท


กิจกรรมสำคัญ


3.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการ วงเงิน 7,080,000 บาท


3.2 พัฒนาระบบข้อมูลพระสงฆ์ สามเณร วงเงิน 1,306,500 บาท


3.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี วงเงิน 1,462,000 บาท


เป้าหมายหรือผลลัพธ์


- พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 15


- พระคิลานุปัฏฐาก ครอบคลุม ร้อยละ 80


- วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65


แผน 2 : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต ปี 2565 วงเงิน 8,793,900 บาท มี 1 โครงการ คือ


4. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2565 วงเงิน 8,793,900 บาท


กิจกรรมสำคัญ


4.1 พัฒนช่องทาง รูปแบบการสื่อสาร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลการดูแลช่องปากผู้อายุ และพัฒนากลไกบริการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ วงเงิน 2,986,500 บาท


4.2 ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลตนเอง การเข้าถึงบริการ โดยใช้นวัตกรรม การสร้างคววามเข้มแข็ง เครือข่ายภาพประชาชน


4.3 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกการดูแล และคุณภาพเสียงต่อเนื่อง วงเงิน 1284,700 บาท


เป้าหมายหรือผลลัพธ์


- ผู้สูงอายุมีฟันแท้ 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง ร้อยละ 75


- ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลความรู้ กิจกรรม เพื่อการประเมินดูแลช่องปากด้วยตนเอง ผ่านชมรม เครือข่ายภาคประชาชน หรือผ่านเทคโนโลยีแบบ Platform ร้อยลพ 25


- ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ นวัตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากแบบผสมผสาน ใน 3 ประเด็นสำคัญ เพื่อคงสภาพการใช้งาน ร้อยละ 10


ในงบประมาณกว่า 57.78 ล้านบาท ดังกล่าวนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า การดำเนินการจะมีประสิทธิผลจริงตามเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้หรือไม่อย่างไร ในฐานะชาวสุขเกษียณหรือภาคประชาชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ควรจะรับทราบและติดตามการดำเนินงาน รวมไปถึงสรุปแผนการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมผู้สูงอายุไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ นับจากปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าเด็ก และมีแนวโน้มจะเพิ