• phoothit

เปิดหลักเกณฑ์-คุณสมบัติ ขอรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"


sks-news-22092021

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 สำนักข่าวคมชัดลึกรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีขึ้นไป และต้องการที่จะยื่นขอสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้า เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการลงทะเบียนได้


คุณสมบัตรผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยัพผู้สูงอายุ


- สัญชาติไทย


- มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497


- ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน


- ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ต่าง ๆ ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด


2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด


3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์) จำนวน 1 ชุด


4. สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจอย่างละ 1 ชุด


ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป โดยไม่มีการจ่ายย้อนหลัง


ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้นในเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป


เซ็นเอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ


ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน


อัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได


- อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท


- อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท


- อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท


- อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น