• phoothit

รับเงินวันนี้ "เบี้ยสูงอายุ-ผู้พิการ-เด็กแรกเกิด" เช็กเลย


sks-news-08102021-1

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพ เงินช่วยเหลือ และเงินอุดหนุนเด็ก ให้กับประชาชน 3 กลุ่มหลัก ดังนี้


1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ


อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท


อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท


อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท


อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท


ทางภาครัฐยืนยันแล้วว่า ยังไม่มีการปรับหลักเกณฑ์แต่อย่างใด ยังมีเงินเข้าแน่นอน


สำหรับ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถเลือกวิธีการขอรับได้ ดังนี้


- ขอรับเป็นเงินสด (รับด้วยตัวเอง หรือรับผ่านคนที่ได้รับมอบอำนาจ)


- โอนเงินเข้าบัญชี (ของตัวเอง หรือของคนที่ได้รับมอบอำนาจ)


โดยเงินผู้สูงอายุ ทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน เป็นก่อนวันที่ 10 ซึ่งเดือนตุลาคมนี้ ตรงกับวันที่ 8


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการที่ทางภาครัฐ จัดสรรขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เนื่องจากรายได้ จากอาชีพผู้สูงอายุ ที่ทำอยู่ในแต่ละเดือน อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย


2. เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ


- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน


- ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชี 800 บาท


-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าประมาณวันที่ 22 ตุลาคม กดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลย


3. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน


กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท เหมือนเดิม โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีจ่ายตรงงวดและจ่ายตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้


ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน


ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 2564 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น