• phoothit

อว.เผยสถิติวัคซีนโควิดโลก 6.3 พันล้านโดส ไทยฉีดแล้ว 54 ล้านโดส-กรุงเทพฯ เข็มแรก 100.4%


sks-news-05102021-1

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 ต.ค. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก 6,332 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตการปกครอง โดยขณะนี้ อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงสุดที่ 395 ล้านโดส โดยมีชายอเมริกันกว่า 158 ล้านคน ได้รับวัคซีครบ 2 โดสแล้ว


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 387.78 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค คิดเป็น 79.4% ของประชากร


ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 146.45 ล้านโดส สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 54,869,411 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 59.06%


ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,332 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 3 ต.ค. 2564

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 54,869,411 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

- เข็มแรก 32,904,750 โดส (49.7% ของประชากร)

- เข็มสอง 20,531,903 โดส (31% ของประชากร)

- เข็มสาม 1,432,758 โดส (2.2% ของประชากร)


2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 3 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 54,869,411 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 288,016 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 860,843 โดส/วัน


3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 16,598,802 โดส

- เข็มที่ 2 3,508,874 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 10,392,926 โดส

- เข็มที่ 2 13,278,574 โดส

- เข็มที่ 3 948,290 โดส


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 5,488,552 โดส

- เข็มที่ 2 3,233,088 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 424,470 โดส

- เข็มที่ 2 511,367 โดส

- เข็มที่ 3 484,468 โดส


4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่ 1 126.9% เข็มที่ 2 120.7% เข็มที่ 3 90.1%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 1 63.7% เข็มที่ 2 54% เข็มที่ 3 7.2%

- อสม เข็มที่ 1 73.2% เข็มที่ 2 60.6% เข็มที่ 3 6.4%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 1 63.9% เข็มที่ 2 39.8% เข็มที่ 3 1.3%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 67.9% เข็มที่ 2 39.2% เข็มที่ 3 1.7%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 59.6% เข็มที่ 2 39% เข็มที่ 3 0.2%

- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่ 1 13.6% เข็มที่ 2 8.6% เข็มที่ 3 0.1%

รวม เข็มที่ 1 65.8% เข็มที่ 2 41.1% เข็มที่ 3 2.9%


5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่ 1 80% เข็มที่ 2 46% เข็มที่ 3 3.4% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่ 1 100.4% เข็มที่ 2 52.5% เข็มที่ 3 4.3%

- ปทุมธานี เข็มที่ 1 63.7% เข็มที่ 2 42.9% เข็มที่ 3 1.5%

- สมุทรปราการ เข็มที่ 1 66.4% เข็มที่ 2 40% เข็มที่ 3 1.8%

- สมุทรสาคร เข็มที่ 1 62.4% เข็มที่ 2 41.3% เข็มที่ 3 3.5%

- นนทบุรี เข็มที่ 1 51.2% เข็มที่ 2 39.6% เข็มที่ 3 3.7%

- นครปฐม เข็มที่ 1 41.4% เข็มที่ 2 28% เข็มที่ 3 1.9%


จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่ 1 36.8% เข็มที่ 2 24% เข็มที่ 3 1.6%

- ฉะเชิงเทรา เข็มที่ 1 66.7% เข็มที่ 2 36.7% เข็มที่ 3 1.4%

- ชลบุรี เข็มที่ 1 67% เข็มที่ 2 42.4% เข็มที่ 3 3.5%

- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่ 1 53.2% เข็มที่ 2 38.3% เข็มที่ 3 1.2%

- เพชรบุรี เข็มที่ 1 49.1% เข็มที่ 2 35.7% เข็มที่ 3 2.9%

- ยะลา เข็มที่ 1 46.6% เข็มที่ 2 28.1% เข็มที่ 3 1.1%

- สงขลา เข็มที่ 1 42.7% เข็มที่ 2 28.3% เข็มที่ 3 1.5%


6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 387,784,565 โดส ได้แก่

6.1 อินโดนีเซีย จำนวน 146,456,498 (34%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

6.2 ไทย จำนวน 54,869,411 โดส (49.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

6.3 ฟิลิปปินส์ จำนวน 45,950,753 โดส (22%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca

6.4 มาเลเซีย จำนวน 44,145,505 (72.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

6.5 เวียดนาม จำนวน 43,649,818 โดส (34.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm

6.6 กัมพูชา จำนวน 25,431,975 โดส (79.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac

6.7 พม่า จำนวน 12,263,702 โดส (15.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

6.8 สิงคโปร์ จำนวน 9,403,389 โดส (78%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac

6.9 ลาว จำนวน 5,111,680 โดส (40.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca

6.10 บรูไน จำนวน 501,834 โดส (68.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ


7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

7.1 เอเชียและตะวันออกกลาง 68.79%

7.2 ยุโรป 11.2%

7.3 อเมริกาเหนือ 9.60%

7.4 ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.09%

7.5 แอฟริกา 2.76%

7.6 โอเชียเนีย 0.56%


8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

8.1 จีน จำนวน 2,212.21 ล้านโดส (79% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

8.2 อินเดีย จำนวน 905.1 ล้านโดส (33.1%)

8.3 สหรัฐอเมริกา จำนวน 394.69 ล้านโดส (61.6%)

8.4 บราซิล จำนวน 240.05 ล้านโดส (58.1%)

8.5 ญี่ปุ่น จำนวน 164.86 ล้านโดส (65.3%)


9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับ