• phoothit

“แก่เต็มเมือง” อีสานครองแชมป์แรงงานสูงวัย ส่วนคนหนุ่มสาวหลั่งไหลเข้ากรุง ?

เรื่องโดย : ประกฤติ โคตรพงษ์


sks-atc-24122021-1

แรงงานทั้งหมดในประเทศไทยมีจำนวน 37,927,001 คน โดยเป็นแรงงานสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,704,477 คน คิดเป็น 12.40 ของแรงงานทั้งประเทศ

กรุงเทพฯ : มีแรงงาน 5,287,678 คน คิดเป็นร้อยละ 13.94 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 281,283 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

ภาคกลาง : มีแรงงาน 11,779,065 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 1,066,129 คิดเป็นร้อยละ 22.66 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ (แรงงานภาคกลางทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพฯ)

ภาคเหนือ : มีแรงงาน 6,189,377 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 1,128,307 คน คิดเป็นร้อยละ 23.98 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีแรงงาน 9,598,617 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 1,618,752 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

ภาคใต้ : มีแรงงาน 5,072,263 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 610,006 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

(สุขเกษียณได้นำเสนอรายละเอียดไปก่อนหน้านี้แล้ว ในบทความเรื่อง "ส่องแรงงานสูงอายุไทย : 4.7 ล้านคน อยู่ไหนบ้าง ทำไมไม่ยอมเกษียณ ?" คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้าง นอกจากปริมาณที่ระบุไว้ข้างต้น

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า แรงงานทั้งประเทศ 37.92 ล้านคนนั้น กระจุกอยู่ที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ รวม 17.06 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.99 ของแรงงานทั้งประเทศ หรือหมายถึงแรงงานกว่าครึ่งประเทศกระจุกอยู่ที่ภาคกลาง

ในแรงงานกว่าครึ่งที่อยู่ในภาคกลางนั้น มีแรงงานสูงอายุจำนวน 1.34 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.55 ของแรงงานทั้งประเทศ หรือร้อยละ 7.89 ของแรงงานในภาคกลางทั้งหมด หรือร้อยละ 28.64 ของแรงงานสูงอายุทั้งหมด

จะเห็นได้ว่า ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพฯ นั้น มีแรงงานรวมกว่าครึ่งประเทศ แต่มีแรงงานสูงอายุอยู่เพียงร้อยละ 28.64 ของแรงงานสูงอายุทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าแรงงานอีกครึ่งที่เหลือกระจายอยู่ที่ภาคเหนือ ตะวันเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีแรงงานสูงอายุประมาณร้อยละ 72.35 ของแรงงานสูงอายุทั้งหมด

อันดับแรงงานสูงอายุมากที่สุด

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แรงงานสูงอายุ 1,618,752 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

2. ภาคเหนือ : มีแรงงานสูงอายุ 1,128,307 คน คิดเป็นร้อยละ 23.98 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

3. ภาคกลาง : มีแรงงานสูงอายุ 1,066,129 คิดเป็นร้อยละ 22.66 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

4. ภาคใต้ : มีแรงงานสูงอายุ 610,006 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

5. กรุงเทพฯ : มีแรงงานสูงอายุ 281,283 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

จากข้อมูลอันดับข้างต้นจะเห็นได้ว่า แรงงานสูงอายุกว่าร้อยละ 34.40 กระจุกตัวอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่กรุงเทพฯ มีเพียงร้อยละ 5.97 ซึ่งต่างกันถึง 5.7 เท่า

สัดส่วนแรงงานสูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานทั้งหมดในพื้นที่

1. ภาคเหนือ : แรงงานสูงวัยภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของแรงงานภาคเหนือทั้งหมด

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แรงงานสูงวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 16.86 ของแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

3. ภาคใต้ : แรงงานสูงวัยภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 12.02 ของแรงงานภาคใต้ทั้งหมด

4. ภาคกลาง : แรงงานสูงวัยภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของแรงงานภาคกลางทั้งหมด

5. กรุงเทพฯ : แรงงานสูงวัยกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของแรงงานกรุงเทพฯ ทั้งหมด

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า สัดส่วนแรงงานทั้งหมดกับแรงงานสูงวัย กรุงเทพฯ และภาคกลาง มีสัดส่วนที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ โดยภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสัดส่วนที่สูงมากใกล้เคียงกัน

คำถามมากมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหนุ่มสาวหลั่งไหลเข้าเมืองกรุงแล