• phoothit

วันผู้สูงอายุสากล : 7 ข้อเสนอเชิงนโยบายและสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย


sks-atc-22102021-1

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1990 กำหนดให้ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons – IDOP) เพื่อให้ชาวโลกได้ตื่นตัว ตระหนักรู้ และหันมาสนใจต่อความต้องการ โอกาส และความท้าทายที่ดำลังเกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องการตระหนักถึงคุณูปการของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคม การคำนึงถึงสิทธิและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจรการหาวิธีป้องกันการกระทำที่รุนแรงต่อผู้สูงอายุ

ในปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา ได้ถือเอาการระบาดของโควิด-19 มาเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมผู้สูงอายุอย่างมีสุขภาวะ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพ่ระบาดของโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุรวมทั้งกระทบที่มีต่อนโยบายและการวางแผนด้านสุขภาพ และทัศนคติของผู้คน โดยมีคำขวัญว่า

“การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการแก้ปัญหาของผู้สูงอายุและการสูงวัยอย่างไร หรือไม่” (Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing?)

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2020

รายงาน “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563” (Situation The Thai Elderly 2020) (ปีล่าสุด เผยแพร่เมื่อกลางปี 2564) ที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้จัดทำขึ้น ระบุข้อมูลว่า

ประเทศไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคน แบ่งเป็น ชาย 32.1 ล้านคน และ หญิง 34.4 ล้านคน โดยเป็นผู้สูงอายุกว่า 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็น ชาย 5.1 ล้านคน และ หญิง 6.9 ล้านคน

ในจำนวนผู้สูงอายุ 12 ล้านคน แบ่งตามช่วงวัยได้ดังนี้

ผู้สูงอายุวัยต้น 60-69 ปี รวม 7.3 ล้านคน แบ่งเป็น ชาย 3.3 ล้านคน และ หญิง 4.0 ล้านคน

ผู้สูงอายุวัยกลาง 70-79 ปี รวม 3.4 ล้านคน แบ่งเป็น ชาย 1.4 ล้านคน และ หญิง 2.0 ล้านคน

ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป รวม 1.4 ล้านคน แบ่งเป็น ชาย 0.5 ล้านคน และ หญิง 0.9 ล้านคน

การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย

เขตอาศัย แบ่งเป็น อาศัยอยู่ในเขตเทศบาย 6.6 ล้านคน คิดเป็น 55.2% และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล 5.4 ล้านคน คิดเป็น 44.8%

สวัสดิการด้านการเงินของรัฐสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 9,663,169, คน งบประมาณ 76,280 ล้านบาท

ผู้สูงอายุที่ได้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 803,293 คน งบประมาณ 267,012 ล้านบาท

ผู้สูงอายุที่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคม 598,550 คน งบประมาณ 20,203 ล้านบาท

การทำงานของผู้สูงอายุ

ผู้มีอายุ 60-64 ปี มีคนกำลังทำงานคิดเป็น 55.5% ของประชากรกลุ่มนี้

ผู้มีอายุ 65-69 ปี มีคนกำลังทำงานคิดเป็น 41.4% ของประชากรกลุ่มนี้

และมีผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน ที่ลงทะเบียนและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน

1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี

3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

4. จัดทำแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ

5. ด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย ให้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมการดูแล ป้องกัน และรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความตระหนักและช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในแรงงานที่สุด โดยส่งเสริมทักษะภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างแรงจูงใจด้วยการทำงานที่ยืดหยุ่น ขยายสิทธิประโยชน์ให้นายจ้างที่จ้างผู้สูงอายุ เพิ่มบทบาทองค์กรท้องถิ่น ปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค สร้างมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิยามผู้สูงอายุเพื่อให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพในตลาดแรงงาน เป็นต้น

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและภาระงบประมาณอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการสวัสดิการให้ก้าวทันบริบทของสังคม และกระจายความรับผิดชอบให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีความร่วมมือกันมากขึ้น

รายละเอียดของรายงานสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ยังมีจุดที่น่าสนใจมากมาย สุขเกษียณจะนำเสนอในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ชาวสุขเกษียณสามารถอ่านรายงานดังกล่าวของ มส.ผส. ฉบับเต็มได้ที่ (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)ดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น