• phoothit

ส่องแรงงานสูงอายุไทย : 4.7 ล้านคน อยู่ไหนบ้าง ทำไมไม่ยอมเกษียณ ?

เรื่องโดย : ประกฤติ โคตรพงษ์


ska-atc-23122021-2

เข้าสู่ปี 2565 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนเข้าสู่วัยที่ต้องเกษียณจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิต เพื่อพักผ่อน แต่ข้อมูลพบว่า มีผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงทำงานอยู่ โอกาสนี้ สุขเกษียณสำรวจและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานสูงอายุไทยมานำเสนอ

ข้อมูลการสำรวจจำนวนแรงงานทั้งหมดในประเทศไทย ล่าสุดปี 2563 (ที่เปิดเผยเมื่อปี 2564) ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมีแรงงานทั้งหมด 37,927,001 คน แบ่งเป็นในระบบประกันสังคมจำนวน 17,562,610 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 ของแรงงานทั้งหมด และนอกระบบจำนวน 20,364,391 คน คิดเป็นร้อยละ 53.69 ของแรงงานทั้งหมด

ทั้งนี้ แรงงานทั้งหมดจำนวน 37,927,001 คน มีแรงงานสูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,704,477 คน แบ่งเป็น แรงงานในระบบจำนวน 606,666 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 ของจำนวนแรงงานสูงอายุทั้งหมด และแรงงานนอกระบบจำนวน 4,097,811 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของจำนวนแรงงานสูงอายุทั้งหมด

แรงงานทั้งหมดจำนวน 37,927,001 คน เมื่อแบ่งตามรายภาคมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรุงเทพฯ : มีแรงงาน 5,287,678 คน คิดเป็นร้อยละ 13.94 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 281,283 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

โดยแรงงานสูงวัยกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของแรงงานกรุงเทพฯ ทั้งหมด

ภาคกลาง : มีแรงงาน 11,779,065 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 1,066,129 คิดเป็นร้อยละ 22.66 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ (แรงงานภาคกลางทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพฯ)

โดยแรงงานสูงวัยภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของแรงงานภาคกลางทั้งหมด

ภาคเหนือ : มีแรงงาน 6,189,377 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 1,128,307 คน คิดเป็นร้อยละ 23.98 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

โดยแรงงานสูงวัยภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของแรงงานภาคเหนือทั้งหมด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีแรงงาน 9,598,617 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 1,618,752 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

โดยแรงงานสูงวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 16.86 ของแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

ภาคใต้ : มีแรงงาน 5,072,263 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37 ของแรงงานทั้งประเทศ มีแรงงานสูงอายุ 610,006 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

โดยแรงงานสูงวัยภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 12.02 ของแรงงานภาคใต้ทั้งหมด

จัดอันดับ

แรงงานรวมมากที่สุด

1. ภาคกลาง : มีแรงงาน 11,779,065 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05 ของแรงงานทั้งประเทศ

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีแรงงาน 9,598,617 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของแรงงานทั้งประเทศ


3. ภาคเหนือ : มีแรงงาน 6,189,377 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 ของแรงงานทั้งประเทศ

4. กรุงเทพฯ : มีแรงงาน 5,287,678 คน คิดเป็นร้อยละ 13.94 ของแรงงานทั้งประเทศ

5. ภาคใต้ : มีแรงงาน 5,072,263 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37 ของแรงงานทั้งประเทศ

แรงงานสูงอายุมากที่สุด

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แรงงานสูงอายุ 1,618,752 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

2. ภาคเหนือ : มีแรงงานสูงอายุ 1,128,307 คน คิดเป็นร้อยละ 23.98 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

3. ภาคกลาง : มีแรงงานสูงอายุ 1,066,129 คิดเป็นร้อยละ 22.66 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

4. ภาคใต้ : มีแรงงานสูงอายุ 610,006 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ

5. กรุงเทพฯ : มีแรงงานสูงอายุ 281,283 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของแรงงานสูงอายุทั้งประเทศ