• Mosaic One

‘Buddy HomeCare’ ดูแลผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้เยาวชน

Buddy HomeCare

“บั๊ดดี้โฮมแคร์” ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุยากไร้ สร้างงานสร้างรายได้ให้เยาวชน จากสสส.

ปัจจุบันพบว่า มีผู้สูงอายุในประเทศไทยจำนวนมากที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยโรคประจำตัวต่างๆ ทำให้ต้องอยู่ติดบ้านหรือติดเตียง สสส.จึงร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ในโครงการ Buddy HomeCare ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม “บั๊ดดี้โฮมแคร์” ในการดูแลผู้สูงอายุ แบบมีค่าใช้จ่ายโดยมีการคัดเลือกเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน 420 ชั่วโมงจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 30 คน และดำเนินโครงการแล้ว35 ชุมชน ส่วนรายได้นำมาตอบแทนสังคม ผ่านการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชนร่วมกับโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

นางอุบล หลิมสกุล กรรมการบริหารแผนคณะ 2 สสส. กล่าวว่า “เราพบคำตอบมีคำตอบว่าผู้สูงอายุไม่ได้ต้องการอยู่ในสถานสงเคราะห์ ความสุขที่สุดของผู้สูงอายุคือการอยู่ที่บ้านร่วมกับลูกหลาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังว่างานนี้จะสามารถขับเคลื่อนต่อได้ภายใต้การทำงานของหน่วยงานและประสานความร่วมมือกับเอกชนซึ่งวันนี้มีผู้สนใจเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยจำนวนมาก”

ความสุขของผู้สูงอายุต้องการเพียงอยู่บ้านร่วมกับลูกหลานเท่านั้นเอง 🙂

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส. https://bit.ly/2pk238O

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น