• Mosaic One

9 สิทธิประโยชน์เฉพาะสูงวัยเท่านั้น!


9 สิทธิประโยชน์เฉพาะสูงวัย

เป็นสูงวัย น่าอิจฉาจะตาย ใครๆก็ให้สิทธิประโยชน์มากมาย แค่สิทธิประโยชน์จากรัฐบาลก็มีถึง 9 ข้อเลยนะ เผื่อว่าจะได้ใช้สิทธิประโยชน์แบบคุ้มค่า จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

  1. สามารถรับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของรัฐ แบบที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น!

สถานที่ : หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจ การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย

  1. รับบริการการศึกษาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน–อุดมศึกษาฟรี!

สถานที่ : หน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. บริการ ข้อมูล คำปรึกษา ข่าวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน รับสมัครงาน สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ!

สถานที่ : หน่วยงานที่ให้บริการประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. บริการจัดตั้งชมรม หรือ กลุ่ม เพื่อการมีส่วนร่วมภายในชุมชน และระหว่างชุมชน ทั้งกิจกรรมทางกีฬา นันทนาการ ถ่ายทอดภูมิปัญญา

สถานที่ : หน่วยงานที่ให้บริการพัฒนาตนเอง สังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. การลดหย่อนค่าโดยสาร ไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถไฟฟ้า BTS/MRT/Airport Link รถโดยสารประจำทาง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/2LASytS

  1. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ อุทยาประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อุทยานแห่งชาติ พระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

  1. บริการช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องนุ่งห่ม โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

สถานที่ : การพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด

  1. การช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ เงินช่วยเหลือแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได 60-69 ปี รับเงิน 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปี รับเงิน 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปี รับเงิน 800 บาท/เดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินเดือนละ 1,000 บาท *กรณีผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เพิ่มเบี้ยยังชีพอีก 50 บาท/เดือน หากรายได้ต่ำกว่า100,000 บาท/ปี และ 100บาท/เดือน หากรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท/ปี โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกเดือน จากเงินในกองทุนผู้สูงอายุ

สถานที่ : ลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

  1. การช่วยเหลือทางคดี ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและประสานงาน จัดหาทนายให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือว่าความแก้ต่างคดี จากอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่

สถานที่ : สำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา คลินิกยุติธรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมทุกจังหวัด

สิทธิประโยชน์ทั้ง 9 ข้อนี้ สามารถเข้าไปใช้ได้ในสิทธิตามสถานที่ที่แจ้งได้เลยนะครับ

อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะครับ 😀