• Mosaic One

5 มิติ ต้อนรับ ‘สังคมสูงวัย’

“ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”

     นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างเต็มเปี่ยมในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้รัฐบาลมีเป้าหมายขับเคลื่อนสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อวัยที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ ในปี พ.ศ. 2563 ด้วย 5 มิติต่อไปนี้

1.มิติสุขภาพ มีแผนขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และเพิ่มจำนวนอาสาสมัครธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

2.มิติเศรษฐกิจ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และจัดบริการเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

3.มิตินวัตกรรม พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

4.มิติสภาพแวดล้อม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย และสร้างชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 20 แห่ง

5.มิติสังคม ขยายพื้นที่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ซึ่งมีหน้าที่เป็นศุนย์กลางการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 แห่ง พร้อมพัฒนากลไกและสนับสนุนกิจกรรมใน ศพอส. ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 1,555 แห่งทั่วประเทศ

แล้วชาวสุขเกษียณหละครับ พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยกันหรือยัง?

Source : https://bit.ly/2qL5xC1

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น