ชวนเที่ยว 4 พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใครจะรู้ล่ะว่า สถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีแหล่งเรียนรู้อย่างพิพิธภัณฑ์ซ่อนตัวอยู่ แถมตอนนี้สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวที่เพิ่งจะเปิดตัวและให้บริการไปในไม่กี่วันนี้แบบฟรีๆได้อีก ทำให้การทางเดินานทางไปมหาวิทยาลัยมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ยิ่งทำให้พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่ควรมา!

ใครที่ว่างๆ หาสถานที่ท่องเที่ยวเพลินๆ แต่ก็มีสาระ ขอเชิญมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรเลยคร้าบ (ส่วนใหญ่จะเปิดวันจันทร์-วันศุกร์)

พิพิธภัณฑ์ประมง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาสิ่งมีชีวิตในนน้ำหลายประเภท ทั้งสัตว์น้ำ ปลาชนิดต่างๆ สาหร่ายชนิดต่างๆ รวมถึงเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่กลางน้ำ ภายในเป็นห้องโถงค่อนข้างใหญ่ พื้นที่ส่วนหนึ่งกั้นไว้สำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อการวิจัย อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เกือบทั้งหมดเป็นสัตว์จริงๆ ที่ถูกสตัฟฟ์ไว้ บางชิ้นเป็นโครงกระดูก มีป้ายนิทรรศการที่ให้ข้อมูลของสัตว์แต่ละชนิด

ที่ตั้ง : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2942-8364

โทรสาร : 0-2942-8364


เว็บไซต์ : http://www.fish.ku.ac.th

เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

พิพิธภัณฑ์สัตวิทยา

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 พิพิธภัณฑ์สัตววิทยาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์ให้กับนักวิจัย จัดแสดงนิทรรศการและตัวอย่างสัตว์ที่แสดงถึงความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตว์ที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่


ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตววิทยา เลขที่ 50 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-5791022 เว็บไซต์ : http://zmku.sci.ku.ac.th/ เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคสัตว์


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ จักรพิชัยรณรงค์สงคราม เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก ได้ดำเนินการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์สำหรับนิสิตสัตวแพทย์ ได้จัดห้องสื่อการสอนโดยการเตรียมตัวอย่าง(specimen) ของสัตว์ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีการเรียนรู้จากร่างกายของสัตว์จริงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในระยะแรก ได้ใช้ม้าเป็นตัวอย่างหลัก ต่อมาจึงได้มีการเตรียมตัวอย่างร่างกายจากสัตว์ชนิดอื่นด้วย อาทิ สุกร โค กระบือ รวมทั้ง สุนัข สัตว์ปีก และสัตว์ประเภทต่างๆ ในการเตรียมตัวอย่างนั้น มีทั้งที่เป็นโครงกระดูก ร่างกายที่ดองด้วยน้ำยารักษาสภาพ อวัยวะภายในทั้งสภาพปกติและผิดปกติ และเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และทบทวนได้อย่างสม่ำเสมอ จึงมีการจัดเก็บด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการผลิตหุ่นจำลองให้มีสภาพคล้ายของจริง ตัวอย่างที่ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ตามลักษณะของการเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพ มีทั้งหมด 7 โซน คือกลุ่มที่ 1 การเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพแบบทั้งตัว กลุ่มนี้ประกอบด้วยสมอง ลุ่มที่ 2 การเก็บรักษาคงสภาพแบบบางส่วนของลำตัว เช่น โครงกะโหลกหัวช้าง โครงกะโหลกหัวสุกร เป็นต้น กลุ่มที่ 3 การเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพโดยวิธีการกำซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination technique) กลุ่มที่ 4 การเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพโครงสร้างของหลอดเลือดภายในอวัยวะที่ต้องการศึกษาโดยวิธี Corrosion technique กลุ่มที่ 5 การเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพโดยแช่ในน้ำยา formalin โดยเก็บไว้ในกล่องพลาสติก (Pot specimen organ) กลุ่มที่ 6 การเก็บตัวอย่างคงสภาพโดยวิธี Dry specimen กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่จัดแสดงสื่อการสอนประเภทหุ่นจำลองภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2579-7539 โทรสาร : 0-2942-8954 เว็บไซต์ : http://museum.vet.ku.ac.th/history.html อีเมล : fvetary@ku.ac.thเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

พิพิธภัณฑ์แมลง

จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี แบ่งการแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงตัวอย่างแมลงหลากหลายชนิด ทั้งกลุ่มผีเสื้อ ด้วง แมลงทับ แมลงปอ ฯลฯ รวมทั้งจัดแสดงความแตกต่างระหว่างแมลงและสัตว์จำพวกอาร์โทรพอดหรือสัตว์ขาข้ออื่นๆ, แมลงที่เป็นสัตว์คุ้มครอง และแมลงหายากในประเทศไทย

การจำแนกประเภทแมลงที่พบในประเทศไทยตามประโยชน์และโทษ, แมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ, แมลงพาหนะนำโรคมาสู่คนและสัตว์, แมลงศัตรูในบ้านเรือน, แมลงสังคม, แมลงกินได้, รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของแมลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การจำแนกแมลงทั้งตัวแก่และตัวอ่อนแบบต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 ภายในอุทยานแมลง จัดเป็นโดมครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร จัดแสดงโดยเน้นการศึกษาทางนิเวศวิทยาและวงจรชีวิตของแมลงที่มีชีวิตจำพวก ผีเสื้อ ต้นไม้ และไม้ดอกที่เป็นพืชอาหารของแมลงไว้ด้วย

ที่ตั้ง :